Prevod vozidla na nového nájomcu

  1. ak ste si našli pokračovateľa leasingu, podáte písomnú žiadosť o prevod predmetu leasingu
  2. nový nájomca predloží všetky potrebné doklady týkajúce sa uzatvorenia lízingovej zmluvy, tak ako v prípade uzatvorenia novej leasingovej zmluvy
  3. ku dňu prevodu musia byť vysporiadané všetky záväzky z vašej strany (ako zanikajúceho nájomcu)
  4. havarijné poistenie v prípade, že bolo uzatvorené prostredníctvom našej spoločnosti bude automaticky ukončené. Je potrebné aby nový nájomca uzatvoril nové poistné zmluvy
  5. nový držiteľ, resp. nájomca vozidla prehlási vozidlo na polícii
  6. Prevod leasingovej zmluvy je spoplatnený
tlač