Slovník pojmov

Leasing: je prenájom vecí (automobilov, zariadení, nehnuteľností, ...) za stanovené splátky, ktoré sa po určitom čase môžu stať majetkom nájomcu za vopred dohodnutú zostatkovú cenu

Spätný leasing: je finančný prenájom, kde ako dodávateľ vystupuje budúci nájomca, ktorý predáva leasingovej spoločnosti svoje zariadenie, ktoré mu leasingová spoločnosť (prenajímateľ) následne prenajme

Predmet leasingu: osobný, úžitkový alebo nákladný automobil, dopravná technika, stroje, zariadenia alebo technológie, nehnuteľnosti, ktoré si prenajmete

Obstarávacia cena: cena predmetu leasingu

Akontácia: zvýšená splátka vopred, vyjadrená najčastejšie v % z obstarávacej ceny, ktorá sa platí pred prevzatím predmetu

Leasingové splátky: mesačné alebo štvrťročné splátky, ktoré sa platia v súlade so splátkovým kalendárom-daňovým dokladom.

Doba splácania: doba, počas ktorej platíte zmluvne dohodnuté splátky.

Spracovateľský paušálny poplatok: jednorazový poplatok, ktorý súvisí s nákladmi na spracovanie žiadosti a leasingovou zmluvou

Poistná udalosť: havária vozidla, totálna havária, krádež

Poistné plnenie: suma, ktorú poisťovňa zaplatí leasingovej spoločnosti v prípade poistnej udalosti

Vinkulácia poistného: zabezpečenie poistného v prospech leasingovej spoločnosti

Kúpna cena: vopred dohodnutá suma, za ktorú sa na konci leasingu odkúpi predmet leasingu

Záložná zmluva: zmluva o pôžičke, na základe ktorej prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu

Záložca: fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvára záložnú zmluvu so záložňou

Záložná doba: obdobie, na ktoré bola dohodnutá záložná zmluva

Pohľadávka: suma vyplatená záložcovi na základe uzavretej Záložnej zmluvy

Príslušenstvo pohľadávky: úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením

tlač