Mám problém so splácaním lízingových splátok

Splatnosť leasingovej splátky je určená splátkovým kalendárom a nájomca je povinný platiť splátky tak, aby bola úhrada pripísaná v prospech účtu našej spoločnosti najneskôr v deň splatnosti.

Ak nastane situácia, že klient má problem so splácaním splátok, je viacero možností, ako tento problem môže riešiť. Ak má klient krátkodobé problémy, je možné posunúť leasingové splátky. O takýto krok musí klient požiadať písomne s uvedením doby, o ktorú žiada splátku posunúť. Naša spoločnosť na základe žiadosti rozhodne, či klientovi odklad splátok umožní. Ak ide len o posun splatnosti jednej splátky maximálne o dva mesiace, posunie sa jej splatnosť dodatkom, pričom nájomca pri podpise dodatku uhradí poplatok za posun splatnosti splátky. Ak ide o radikálnejšiu zmenu splátkového kalendára, prenajímateľ vypracuje na základe žiadosti nájomcu návrh nového splácania a po jeho schválení nájomcom sa vypracuje dodatok k leasingovej zmluve. Ak finančné problémy nájomcu pretrvávajú, je vhodné nájsť nového nájomcu na prenajatý predmet leasingu formou postúpenia zmluvy. Tento spôsob je pre obidvoch klientov z daňového hľadiska výhodný za istých podmienok, nakoľko zákon o dani z príjmu umožňuje v takomto prípade obidvom nájomcom uznať svoje leasingové splátky ako daňovo uznateľné náklady.

Nájomca sa môže taktiež rozhodnúť, že predmet leasingu vráti. V prípade, že je v omeškaní so splátkou leasingu viac ako 30 dní, vyzve ho k takémuto kroku prenajímateľ. V takomto prípade prenajímateľ bude sám hľadať, ako a za akých podmienok realizovať predaj (resp. nová leasingová zmluva) odobratého predmetu leasingu.

tlač