Odcudzili mi predmet leasingu

 • Bezodkladne oznámte túto skutočnosť polícii
 • Oznámte nám túto skutočnosť listom alebo faxom s uvedením: čísla lízingovej zmluvy, dátumu vzniku poistnej udalosti, evidenčného čísla vozidla
 • Poistnú udalosť nahláste priamo poisťovni na príslušnom formulári poisťovne
 • Ak sa odcudzený predmet polícii nepodarilo vypátrať, polícia vám po uplynutí predpísanej lehoty (cca. 60dní) zašle uznesenie o prerušení, resp. ukončení pátrania.
 • Originál tohto dokladu obratom zašlite do poisťovne.
 • Kópiu doručte poštou alebo faxom do Getfin s.r.o. na číslo 032/ 744 33 37
 • V prípade odcudzenia predmetu leasingu je nutné do poisťovne doručiť: kópiu leasingovej zmluvy, uznesenie o prerušení pátrania, všetky kľúče od vozidla a od zabezpečovacieho systému, doklad o namontovanom zabezpečovacom systéme, technický preukaz so zápisom o odcudzení vozidla, servisnú knižku.
 • Na základe uznesenia o prerušení, resp. ukončení pátrania predčasne ukončíme vašu leasingovú zmluvu ku poslednému dňu v mesiaci, v ktorom obdržíme uznesenie o ukončení pátrania.
 • následne vám zašleme splnomocnenie na zápis o odcudzení vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
 • Po vykonaní zápisu na príslušnom dopravnom inšpektoráte odovzdáte technický preukaz do poisťovne.
 • Po obdržaní všetkých dokladov a náležitostí od vozidla poukáže poisťovňa poistné plnenie na účet leasingovej spoločnosti a naša spoločnosť s vami okamžite vykoná finančné vysporiadanie leasingovej zmluvy.
tlač