Ako postupovať v prípade dopravnej nehody

 • oznámte túto skutočnosť polícii
 • Oznámte nám túto skutočnosť listom alebo faxom s uvedením: čísla leasingovej zmluvy, dátumu vzniku poistnej udalosti, evidenčného čísla vozidla, rozsahu škody, spôsobu vzniku škody a zavidenia,
 • poistnú udalosť nahláste priamo poisťovni na príslušnom formulári poisťovne
 • po obhliadnutí poškodeného poistného predmetu likvidátorom môžete nechať predmet leasingu opraviť v autorizovanom centre,
 • počas opravy predmetu leasingu nájomné platby prebiehajú podľa pravidiel uvedených v leasingovej zmluve a splátkovom kalendáry,
 • poisťovňa si od nás vyžiada súhlas k uvoľneniu poistného plnenia v prospech servisu, prípadne vás,
 • pri platení leasingových splátok podľa pravidiel uvedených v leasingovej zmluve vám bude plnenie bezodkladne uvoľnené
 • pri vzniku dlhov budú tieto dlhy pokryté z poistného plnenia a rozdiel medzi vašimi dlhmi a poistným plnením obdržíte na úhradu nákladov za opravu.

K likvidácii poistnej udalosti je potrebné do poisťovne doručiť tieto doklady

 • vyplnený formulár Oznámenie poistnej udalosti
 • fotokópiu technického preukazu, príp. osvedčenia o evidencii vozidla
 • kópiu vodičského preukazu
 • správu polície o nehode
 • originály dokladov o oprave predmetu leasingu s presným rozpisom prác a použitého materiálu, resp. ich platné opisy

Ako postupovať v prípade totálnej škody

 • oznámte túto skutočnosť polícii
 • oznámte nám túto skutočnosť listom alebo faxom s uvedením: čísla lízingovej zmluvy, dátumu vzniku poistnej udalosti, evidenčného čísla vozidla, rozsahu škody, spôsobu vzniku škody a zavidenia
 • poistnú udalosť nahláste priamo poisťovni na príslušnom formulári poisťovne
 • po obhliadnutí poškodeného poisteného predmetu likvidátorom označí predmet leasingu za neopraviteľný.
 • Na základe písomného vyjadrenia poisťovne o totálnej škode leasingová spoločnosť predčasne ukončí vašu leasingovú zmluvu a pozastaví lízingové splátky. Leasingová zmluva bude predčasne ukončená k poslednému dňu mesiaca, v ktorom obdržíme od poisťovne vyjadrenie o totálnej škode.
 • Po obdržaní poistného plnenia z poisťovne leasingová spoločnosť vykoná finančné vysporiadanie vašej leasingovej zmluvy.

K likvidácii poistnej udalosti je potrebné do poisťovne doručiť tieto doklady

 • vyplnený formulár Oznámenie poistnej udalosti
 • fotokópiu technického preukazu, príp. osvedčenia o evidencii vozidla
 • kópiu vodičského preukazu
 • správu polície o nehode
tlač