Výkup pohľadávok

Ponúkame možnosť realizovať odkup alebo sprostredkovanie predaja pohľadávok pred alebo po lehote splatnosti za vopred dohodnutých podmienok na základe zmluvy o postúpení pohľadávok. Zaoberáme sa odkupovaním pohľadávok vzniknutých z obchodného styku ale aj medzi občanmi- nepodnikateľmi.

Realizujeme odkup pohľadávok zabezpečených záložným právom k hnuteľnému alebo nehnuteľnému majetku.

Máte problémy s nezaplatenými pohľadávkami, alebo s uplatnením iných právnych majetkových nárokov?

Musíte pred premlčaním pohľadávky riešiť svoj nárok súdnou cestou?

Sme schopní poskytnúť služby v oblasti zastupavania veriteľa v súdnom a následne exekučnom konaní

tlač